Support 24/7

Vi har en supportløsning, der
passer til dit behov

Serviceaftaler

Vi tilbyder individuelle service-aftaler, der passer til dit behov

Cloud hosting

Vores cloud hosting sikrer dig et stabilt arbejdsmiljø med backup

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser januar 2017

Cash Com Data A/S og BUANCO System A/S er begge registrerede varemærker for MSS Professional A/S og anvendes i omtalen af firmaet. Leveringsbetingelser af ældre dato er hermed udgået. I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle vore tilbud, salg, leveringer og tjenesteydelser - også i tilfælde, hvor køberen foreskriver andre betingelser. Afvigelser er kun gældende, såfremt vi skriftligt har erklæret os indforstået hermed.

TILBUD
Tilbud er kun gældende 30 dage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er angivet. Ved ordrer på større eller mindre kvantiteter end tilbudt forbeholder vi os ret til ændring i pris og leveringstid. Aftaler ud over tilbud eller ordrebekræftelser er først bindende efter skriftlig bekræftelse fra MSS Professional A/S.                   

PRISER
Alle priser er eksklusive de til enhver tid gældende statsafgifter. Såfremt intet andet er anført, forstås priserne altid ab fabrik (Ex works Incoterms 2010). Hvis vores omkostninger for opfyldelse af levering forøges som følge af stigning i arbejdsløn, fragter eller forsikringspræmier, told, vareafgifter, valutakurser eller andre forhold, som vi ikke råder over, forbeholder vi os ret til at regulere priserne forholdsmæssigt. Såfremt købers forhold bevirker udskydelse af tidspunkter for levering, forbeholder vi os ret til at regulere varens pris i henhold til prisudviklingen i det tidsrum udskydelsen varer.

LEVERINGSTID
Opgivet leveringstid regnes fra ordreaccepten. Såfremt køber ikke rettidigt har opfyldt de indgåede aftaler eller på anden måde har forsinket leveringens udførelse, f.eks. ved tilføjelser til eller ændring i ordren, er vi berettiget til efter eget valg enten at hæve aftalen eller at forlænge leveringstiden, med en efter omstændighederne rimelig frist.

LEVERING
Alle leverancer sker for købers regning, dvs. ab fabrik (Ex works Incoterms 2010). Levering anses at have fundet sted, når varen overleveres til fremmed fragtfører. Varen anses for rettidigt leveret, når den overleveres til fremmed fragtfører fredag i den stipulerede leveringsuge.

Vi er ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser, som skyldes købers manglende dokumentation, specifikation, modeller, varer, værktøj eller andre forhold, som kan henføres til køber.

Hvis der er specielle forhold omkring en vare, pga. dens farlighed eller hvis der af andre grunde foreligger særlige lovregler eller forskrifter om forsendelsen, forbeholder vi os ret til at bestemme forsendelsesmåden.

BETALINGSBETINGELSER
Forfaldstidspunktet for betaling af fakturaer vedrørende varer er netto 8 dage fra fakturadato. Varer faktureres ved leveringen.

Forfaldstidspunktet for projekter under 50.000 kr. ekskl. moms er netto 8 dage fra fakturadato.

Forfaldstidspunkt for projekter over 50.000 kr. ekskl. moms er som følger:

1. rate 50 % netto kontant ved underskrift af tilbud/ordrebekræftelse

2. rate 40 % netto kontant efter 30 dage af fremsendt faktura

3. rate 10 % netto kontant efter implementering

Ordren igangsættes når 1. rate er indgået på vores konto.

Ved betaling senere end forfaldstidspunkt beregnes morarenter fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned. Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.

ANSVAR
Medmindre andet er aftalt, har MSS Professional A/S intet ansvar for skade, hvad enten der er tale om personskade eller tingskade, forvoldt af de leverede produkter, herunder den del af produktet, der måtte være leveret af køber. Vi har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab.

Vi fraskriver os endvidere evt. produktansvar, såfremt produktet leveres til USA eller Canada. I den udstrækning, vi måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde osskadesløs i samme omfang, som vores ansvar er begrænset efter de to foregående afsnit. Såfremt køberen kan godtgøre, at varen ikke er i besiddelse af de aftalte egenskaber ved leveringen, er vi forpligtet til at levere en mangelfri vare i stedet, men har herudover intet ansvar. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol i Danmark, som behandler erstatningskrav mod en af dem, på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af den leverede vare. Vi kan ikke gøres ansvarlig for skade, der er en følge af urigtig brug af varen. 

Ovennævnte begrænsninger i vores ansvar gælder ikke, dersom der fra firmaets side foreligger grov uagtsomhed.

REKLAMATION
Køber forpligtes til at undersøge det leverede for synlige fejl og mangler samt sikre sig, at aftalt mængde er leveret. Finder køber ved varens modtagelse, at der er synlige fejl og mangler eller hele den aftalte mængde ikke er leveret fuldt ud, påhviler det køber straks og maximalt 8 dage efter levering at underrette os herom. Viser der sig efterfølgende skjulte mangler ved de leverede varer, skal køber reklamere straks til os herom. Reklamation inden for 8 dage efter køber opdagede eller burde have opdaget den skjulte mangel anses for rettidigt. Køber skal dog i alle tilfælde have reklameret senest to år efter levering før reklamationen er rettidig. Eventuelle fejl og mangler, der skyldes eller fremkommer ved uplanlagt eller uhensigtsmæssig anvendelse / betjening, er ikke omfattet af reklamationsmulighederne. Hvorvidt anvendelsen / betjeningen er uplanlagt eller uhensigtsmæssig, vil normalt fremgå af købers beskrivelse af vores tilbud eller ordrebekræftelsens materiale. Hvis ovennævnte materiale ikke forefindes, anvendes en sammenligning med tilsvarende leverancer i samme kvalitet og prisklasse fra os.

GARANTI
MSS Professional A/S yder 12 måneders garanti på alle varer. Garantien gælder fra fakturadato, og i tilfælde af garantiydelser skal varen være returneret til os inden udløbet af garantiperioden. Garantiydelsen udføres kun hos os, hvilket medfører, at garantireparationer leveres franko til os og returneres franko til køber.

Hvis en garantiydelse skal ydes andetsteds, skal alle meromkostninger, der derved fremkommer, betales af køber. I tilfælde af, at garantiydelsen skal udføres på samlede partier, returnerer vi partierne i samme mængder, som de modtages, såfremt garantiydelsen tillader dette. Vi modtager og returnerer ikke garantireparationer over for købers kunder, uden dette er aftalt på forhånd. Enhver konstruktions-revision i garantiperioden foretages helt og holdent for købers regning. I øvrigt gælder sidste afsnit under REKLAMATION også for garantiordningen.

RETURNERING
Eventuel returnering af varer kan kun ske efter forud truffet aftale med os. Ikke lagerførte varer vil kun kunne returneres, hvis der viser sig mangler ved de leverede varer og kun for udbedring af manglerne.
Al returnering sker for købers regning og risiko.

OPSIGELSE AF SOFTWARELICENS, HARDWARE- SERVICE- OG SUPPORTAFTALE
Softwarelicens, hardware-, service- og supportaftale kan opsiges med 4 måneders varsel til udløb af en aftaleperiode som følger kalenderåret. Opsigelsen skal ske skriftligt. I forbindelse med opsigelse af PC-POS serviceaftale skal den udleverede dongle returneres til MSS Professional A/S. Såfremt denne ikke returneres ved serviceaftalens ophør, faktureres et beløb på 1.000 kr. ekskl. moms.

FORCE MAJEURE
Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det os for ethvert ansvar, og vi forbeholder os ret til helt og holdent eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist.

Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for vores kontrol, og som påvirker vores muligheder for at opfylde vore leveringsforpligtigelser.                  

LOVVALG OG VÆRNETING
Disse salgs- og leveringsbetingelser, enhver aftale mellem MSS Professional A/S og Køber samt enhver tvist der måtte udspringe heraf, er underlagt dansk ret, dog med undtagelse af dansk privatrets regler om lovvalg samt CISG. Enhver tvist i medfør af disse salgs- og leveringsbetingelser eller aftale mellem MSS Professional A/S og Køber skal anlægges ved MSS Professional A/S’ hjemting.

Ja tak,
ring mig op!

Skriv dit navn og dit telefonnummer, så ringer vi dig op!

underpage